ایجاد محصول اولیه نمودار

در فروردین ماه ۱۳۹۴ محصول اولیه نمودار با تکیه بر دانش فنی متخصصین این مجموعه ایجاد شد.