این ویژوال دیتا را به صورت درخت نمایش میدهد و در هر گره یک pie chart برای نمایش مقادیر دارد.

این ویژوال ۴ فیلد دارد:

  • دسته بندی
  • مقادیر
  • هدف
  • پیشرفت (از ۰ تا ۱)

 

Pie chart tree

حالت های مصورسازی

  • درخت ساده

 

Pie chart tree
  • درخت به همراه مقادیر

 

Pie chart tree

 

  • درخت به همراه مقادیر و اهداف

 

Pie chart tree 

در این حالت pieها درصد را بر اساس هدف نمایش میدهند.

  • درخت به همراه مقادیر، اهداف و پیشرفت

Pie chart tree

 

ارتباطات درخت

  • ارتباط گره ها

 

Pie chart tree

 

 

 

  • ارتباط لینک ها

 

 

Pie chart tree

 

این ویژوال این امکان را میدهد که دیتای خود را در یک decomposition tree قابل بسط مشاهده کنید در حالی که همچنان نسبت مقادیر را در هر بخش نمایش میدهد.