دپارتمان منابع انسانی اموری مثل استخدام، آموزش، هماهنگی رویدادها، اخراج و … را انجام می دهد. نقش مدیر منابع انسانی نقشی چند وجهی است و راهکارهای مختص به خود را دارد.
هوش تجاری این راهکارها را پوشش می دهد. در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت می کنیم:
هوش تجاری برای استخدام
در فرایند استخدام، با حجم زیادی از دیتای کاندیداها مواجه می شوید. هوش تجاری در این جا به کمک شما می آید.
با هوش تجاری می توانید موقعیت های شغلی مشابه را تحلیل کنید و مهارت ها و خصوصیات اصلی نقش را شناسایی کنید. این امر همراه با دانش شما درباره ی دپارتمان های سازمان، کمک می کند تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
با انتخاب شاخص های مناسب، جستجوی شما بهینه تر خواهد شد و مدیران می توانند تنها روی جلسات مصاحبه تمرکز کنند.
هوش تجاری برای عملکرد
منابع انسانی تنها به استخدام محدود نمی شود، بلکه به عملکرد کارکنان هم می پردازد. عملکرد از حیاتی ترین فرایند سازمان است.
هوش تجاری در این مرحله کمک می کند عملکرد نیروی جدید را تحلیل کنید و بدانید که آیا مناسب این نقش است؟ با استفاده از گزارش های روزانه و سیستم مدیریت پروژه می توانید عملکرد افراد را اندازه گیری کنید.
با جمع آوری این داده، تصویر بهتری از موفقیت کارمندان خواهید داشت.
هوش تجاری برای نیازمندی های کارمندان
یکی از عوامل کلیدی نرم افزار هوش تجاری، توانایی آن در به تصویر کشیدن داده و قابل فهم کردن آن است. به خصوص برای افرادی که علم داده ندارند.
به عنوان مثال نرخ بهره وری پایین دپارتمان ها ممکن است نشان دهنده نیاز به استخدام نیروی جدید، آموزش نیروهای فعلی و تحلیل های دیگر باشد.
کاربرد دیگر BI شناسایی ریسک است. مثلا روندهایی مثل افزایش گردش مالی کارکنان در دپارتمان مخصوص، کاهش بهره وری و … را که نیاز به بررسی بیشتر دارند به شما نمایش می دهد.
هوش تجاری برای فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی به فضای کاری روح می بخشد و به تصویر خارجی برند شما کمک می کند. بسیاری از مدیران منابع انسانی تنها به استخدام توجه دارند و از پیشگیری مشکلات غافل می مانند.
هوش تجاری کمک می کند فرهنگی ایجاد شود که با استفاده از داده ها، شناسایی نیازها و پیدا کردن راه حل از کارمندان مراقبت شود.

هوش تجاری برای CSR (مسئولیت اجتماعی شرکتی) هوش تجاری برای ایجاد مسئولیت اجتماعی شرکتی هم استفاده می شود. نقشی که در بخش منابع انسانی (HR) نادیده گرفته می شود. این امر با مربوط کردن علایق کارمندان با پروژه های اجتماعی یا حتی در نگاه وسیع تر، برای تاثیرگذاری سازمان بر اجتماع، انجام می شود.
CSR با ایجاد این حس در کارمندان که کار خوبی در دنیا انجام داده اند، باعث رشد اخلاقی کارکنان و بهتر شدن تصویر سازمان می شود.
کلیه مواردی که به آن ها اشاره شد با BI قابل انجام و مهم تر از آن، اثر گذار خواهد بود.