ما در عصر الگوریتم و کلان داده زندگی می کنیم و همواره در حال تصمیم گیری هایی هستیم که زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهند. تصمیم هایی که نه توسط انسان ها بلکه توسط الگوریتم ها گرفته می شوند.کلان داده ها می توانند ابزاری بسیار قدرتمند باشند . کتی اونیل دانشمند علم داده و ریاضیدان در این کتاب از عواقب تصمیم گیری ماشین در زندگی روزمره سخن می گوید . چه با نویسنده همراه باشید چه نباشید ، اونیل سعی دارد روی تاریک داده ها را به تصویر بکشد و مسئولیتی را به همه ی افرادی که با داده ها سر و کار دارند گوشزد می کند و آن این است که ما باید از داده ها برای بهتر کردن دنیا استفاده کنیم نه برای منافع خود.