در تجزیه و تحلیل داده ها ، ارزش واقعی داده ها زمانی روشن می شود که بتوانیم داستان های مناسب با آنها تعریف کنیم. این کتاب گام به گام در اصول طراحی و استفاده صحیح از داده ها شما را همراهی می کند. داستان پردازی با داده ها پا را از اصول تئوری فراتر گذاشته و مثال هایی از دنیای واقعی را برای درک بهتر مطالب با آنها همراه می کند. این کتاب به شما کمک می کند تا :

  • درک ساختار
  • انتخاب روش صحیح مصورسازی مطابق با شرایط
  • حذف بی نظمی ها و برجسته کردن موارد مهم
  • داشتن تفکر طراحی
  • ساختن ارائه و داشبورد با ویژوال ها با داستان پردازی صحیح