افراد عموما در هنگام ساختن راهکارها در هنگام دسترسی، پاکسازی و تبدیل داده‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. اینجاست که به ابزاری قوی برای انجام فرایند ETL نیاز است. همانطور که می‌دانید ETL از سه بخش کلی Extract, Transform, Load تشکیل شده است.

Power Query یکی از کامپوننت‌های Power BI  است که برای انجام ETL از آن استفاده می‌شود. درواقع هدف پاور کوئری استخراج داده از منابع مختلف، تغییر شکل داده‌ها و در نهایت بارگزاری آ‌ن‌ها است. در Power Query از زبان M استفاده می‌شود. این کتاب مرجعی برای یادگیری Power Query و زبان M است.