امروزه تعداد زیادی از سازمان‌ها سرمایه زیادی را صرف برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد سازمان می‌کنند. یکی از چالش‌هایی که هنوز هم در سازمان‌ها وجود دارد، دشواری انتخاب KPI ها در شرایط مختلف است. یکی از اهداف این کتاب این است که خوانندگان می‌توانند شاخص‌های کلیدی عملکرد متناسب با صنعت خود را پیدا کنند.
هدف این کتاب این است که خوانندگان دسترسی سریع و راحتی به مهم‌ترین KPIها (یا شاخص‌های کلیدی عملکرد- Key Performance Indicators) داشته باشند. در این کتاب ۱۷۰۰۰ عدد KPI به ترتیب حروف الفبا آورده شده است.