این کتاب بر اهمیت داده ها در تصمیم گیری برای کسب و کار تاکید می کند. اگر علاقمند به کار در حوزه ی تحلیل کسب و کار باشید ، این کتاب در واقع مقدمه ای است برای بررسی ارتباط علم داده و کسب و کار و استفاده از داده ها برای تصمیم گیری داده محور. کار خوب این نویسنده اینجاست که تکنیک ها و اصول علم داده را در ارتباط با کسب و کار و بدون شرح موارد فنی در اختیار مخاطب قرار می دهد.