داده برای بسیاری از سازمان ها اهمیت زیادی پیدا کرده است و در خیلی از زمینه ها و حوزه های کاری از داده استفاده می شود. در این کتاب در ابتدا داده معرفی شده است و سپس ارتباط داده ها با سازمان ها بررسی می شود. همچنین چگونگی استفاده از داده ها برای ایجاد تغییرات دیجیتالی در سازمان تعیین می شود. برای استفاده از داده، سازمان ها به مخازنی برای ذخیر داده نیاز دارند که  دیگر نباید به آن ها  انبار داده (data warehouse) گفت بلکه امروزه به عنوان دریاچه داده (Data Lake) شناخته می شوند.

امروزه از تکنولوژی های کلان داده (Big Data)   استفاده های زیادی به عمل می آید. اخیرا مفهوم دریاچه داده در سازمان ها استفاده می شود.

در این کتاب معماری Data Lake و Lambda توضیح داده شده است و خواننده به صورت عملی می تواند از این مفهوم در سازمان خود استفاده کند. همچنین تکنولوژی های پیشرفته Big Data  توضیح داده شده است.