کتاب هوش تجاری برای مدیران حاوی راهکارهایی برای مدیران کسب و کارها جهت پیاده سازی هوش تجاری است. در این کتاب مفاهیم اصلی هوش تجاری به همراه اصطلاحات فنی این حوزه معرفی گردیده است. کتاب دیوید لوشین یک راهنمای خوب برای مدیران جهت پیاده سازی هوش تجاری است.