چه درگیر تحلیل داده ها باشید و چه نباشید ، واژه ی کلان داده یا بیگ دیتا به گوشتان خورده است. نویسندگان این کتاب به سراغ کلیدواژه های این حوزه رفته اند تا از تاثیر کلان داده ها و تغییرات آن بر زندگی ما سخن گفته اند. این کتاب در واقع یک متن تخصصی آموزش کلان داده نیست بلکه بیشتر نسخه ای است که به معرفی کلان داده ، اهمیت آن ، تاثیرات آن و چشم اندازی که می توان برای آن متصور شد ، می پردازد.