پروژه هوش تجاری business intelligence

پروژه هوش تجاری چیست؟

کلید موفقیت یک سازمان تصمیم گیری کارآمد و درست است. مدیران سازمان ها نمی توانند بدون داشتن اطلاعات دقیق و مناسب به بهترین نحو تصمیم‌گیری کنند. پیاده سازی پروژه هوش تجاری به شما کمک می‌کند تا بتوانید از داده های سازمانتان دانش و آگاهی استخراج کنید و برای این کار شما باید بتوانید به راحتی و به موقع این داده ها را تجزیه و تحلیل کنید.

هوش تجاری (هوش کسب و کار) با استفاده از تکنولوژی ها و ابزارها محیطی برای مدیران ارشد سازمان ایجاد می کند که بتوانند تمام اطلاعات لازم را در یک بستر یکپارچه به آسانی تجزیه و تحلیل کنند و بتوانند تصمیم‌های موثرتری برای سازمان بگیرد.

پیاده سازی هوش تجاری
bi

هوش تجاری چه می‌کند؟

  • دسترسی و کاوش آسان به اطلاعات در حداقل زمان ممکن
  • تسریع و بهبود فرایند تصمیم گیری
  • تشخیص و پیش بینی و مقایسه روند ها
  • تشخیص حوزه‌های دارای مشکل و بحران
  • یکپارچگی اطلاعات کل سازمان در یک سیستم (Single version of the truth)
  • تصمیم گیری کلان بر مبنای تجربیات گذشته سازمان به جای تصمیم گیری حسی (Data-Driven decision making)

چالش‌های پیاده سازی پروژه هوش تجاری در سازمان ها چیست؟

برای پیاده‌سازی پروژه هوش تجاری، سازمان با دغدغه‌های زیادی مواجه است که توجه نکردن به هرکدام از این مهم‌ها باعث شکست پروژه می شود به عنوان مثال:
  • بررسی و انتخاب ابزار مناسب هوش تجاری
  • استخدام کارشناسان خبره مسلط بر مفاهیم کسب و کار و ابزارهای هوش تجاری
  • زمانبر بودن پروژه هوش تجاری تا رسیدن به مرحله نمایش اطلاعات
  • عدم اطمینان در درست گام برداشتن در پروژه
درخواست پروژه هوش تجاری
شناخت نیازمندی‌ها و بررسی منابع اطلاعاتی موجود سازمان به منظور پیاده سازی هوش تجاری -

شناخت نیازمندی‌ها و بررسی منابع اطلاعاتی موجود سازمان

در این مرحله باید نیاز های کارفرما بررسی شود این که به دنبال چه اطلاعاتی و چه شاخص هایی است و گزارش های مورد نیازشان چیست. بعد از بررسی دقیق نیاز کارفرما باید مشخص گردد که اطلاعات مورد نیاز کارفرما باید از کجا استخراج گردد برای این قسمت باید دقیق بررسی گردد که منابع اطلاعاتی موجود سازمان چه ویژگی هایی دارند و دیتابیس ها، جداول،فیلد ها و ارتباط آن ها کامل بررسی گردد . این بررسی به ما کمک می کند تا بدانیم برای استحراج اطلاعات از چه ابزارها و جه رویکردی باید استفاده کنیم تا داده ها را به صورت یکپارجه به انبار داده انتقال دهیم. در این مرحله گاها ممکن هست که کارفرما نیازی داشته باشد که اطلاعات مورد نیاز برای آن گزارش در هیچ یک از منابع وجود نداشته باشد.

استخراج، پالایش و تجمیع داده ( ETL )

ETL فرایند واکشی اطلاعات از سیستم‌های اطلاعاتی، تبدیل و بارگزاری در انباره داده است. برای انبار داده ما داده‌های مفیدی که ارزش تحلیلی دارند را از سیستم‌های اطلاعاتی مختلف استخراج می‌کنیم. این داده‌های خام نیاز به پالایش دارند و باید ساختار آن‌ها به گونه‌ای که با انبار داده و تحلیل کسب و کار متناسب باشد، تغییر کند. این تغییر شامل تغییر نوع و مقدار و ترکیب و یا جداسازی داده‌ است. همچنین با توجه به اینکه امکان اشتباه بودن یا نامعتبر بودن برخی داده‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد باید داده‌های استخراج شده را در طی فرایندی پالایش (Data Cleansing) کرد و اطلاعاتی که باعث بروز اشتباه می‌شوند را حذف کرد و یا تغییر داد. در این فاز باید یک بررسی برروی صحت داده‌ها (Data Validation) و مقایسه با سیستم‌های عملیاتی انجام شود. پس از این مراحل داده‌ها در انبار داده بارگزاری می‌شوند.

استخراج پالایش و تجمیع داده در پیاده سازی هوش تجاری
طراحی مدل انبار داده برای پیاده سازی هوش تجاری

طراحی انبار داده و مدل داده ای متناسب با تحلیل کسب و کار

داده های موجود در همه سیستم های اطلاعاتی می‌بایست در یک انبار داده (Data Warehouse) تجمیع شوند و سپس آنها را در مدل داده‌ای تجزیه و تحلیل کرد. در واقع هدف از ایجاد انبار داده فراهم ساختن بستری واحد از اطلاعات بصورت یکپارچه و برطرف نمودن بسیاری از چالش ها در دسترسی به اطلاعات و پالایش داده ها است. در این سامانه محدودیتی برای داده ها و منابع آن‌ها وجود ندارد. طراحی انباره داده و مدل داده ای مهمترین و پیچیده ترین مرحله پیاده سازی که در عملکرد سیستم هم از نظر تحلیل و هم از نظر عملکرد اجرا نقش اصلی را دارد که به دانش طراحی انبار داده، تسلط به ابزارهای پیاده سازی مرتبط و هم شناخت خوب از تحلیل کسب و کار نیاز دارد. ابزار پیاده سازی و طراحی انبار داده باید به گونه ای انطاف پذیر باشند که امکان بارگزاری انواع داده ها از انواع منابع اطلاعاتی با ساختارهای متفاوت وجود داشته باشد. در این مرحله رویداد ها (Fact) مانند فروش، پیش فروش، پرداخت، … و ابعاد (Dimension) مختلف مانند زمان، فروشنده، مشتری،.. گزارش‌گیری و چگونگی ارتباط آن‌ها با یکدیگر مشخص می شود. پس از بارگزاری انبار داده، در مدل داده‌ای با استفاده از ابزارهای تحلیل اطلاعات (Analytical Engine) مقادیر محاسباتی مانند فروش خالص، موجودی و … برای تعیین شاخص‌ها در ابعاد مختلف طراحی می‌شود. گاها در پروژه هوش تجاری در رابطه با انبار داده این توهم وجود دارد که مهم‌ترین قسمت ایجاد یک انبار داده فیزیکی می‌باشد. درصورتیکه مهم‌ترین مورد در طراحی انبار داده این است که این طراحی به شکلی انجام شود که نه تنها جوابگوی نیازهای فعلی سازمان باشد بلکه قابلیت توسعه‌پذیری برای نیازهای فردای سازمان را نیز داشته باشد.

لایه OLAP ( Online Analytical Processing – بانک اطلاعاتی تحلیلی)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در پیادهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، گروه نمودار با بهره‌گیری از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زﺑﺪه ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ابزارﻫﺎی روز دﻧیا، در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻋﻠﻢ داده ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺮای ﻣﺪﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده است که در آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻟﺶهای پیادهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﮑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و راه ﺣﻞ آن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزه‌های ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوش، ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ، مالی، لجستیک، منابع انسانی و… از قبل بررسی شده و برای آنها تحلیل‌هایی آماده شده است.

لایه olap برای پیاده سازی هوش تجاری
نمایش و مصورسازی اطلاعات برای پیاده سازی هوش تجاری

فراهم آوردن بستر نمایش اطلاعات

در این فاز، پس از استقرار مدل داده ای امکانی برای کاربران فراهم شود تا بتوانند اطلاعات را مشاهده و بررسی کنند. پس از مشخص شدن KPIها و نیازهای سازمان داشبوردهای کارامد و پویا در یک بستر یکپارجه صورت می‌گیرد. داشبوردها در این مرحله باید به گونه‌ای باشند که دسترسی به اطلاعات سریع باشد و تا جایی که می‌توان به صورت مصور و پویا و تعاملی باشند تا کاربر به راحتی بتواند شاخص‌ها را بررسی و مقایسه کند.

سامانه‌های تحلیلی نمودار چه مزایایی دارد؟

سریعترین

سریع‌ترین

قابلیت توسعه چابک

قابلیت توسعه چابک

کاهش هزینه

کم هزینه ترین

تحلیل حوزه های مختلف

تحلیل حوزه های مختلف

هرزمان و مکانی

دسترسی به اطلاعات در هر زمان و هر مکان

هر داده از هر منبع

هر داده ای از هر جایی

ما از چه ابزارهایی استفاده می‌کنیم؟

استفاده از ابزار spark
استفاده از ابزار hadoop هدوپ
استفاده از ابزار sql server
استفاده از ابزار R
استفاده از ابزار python
Power BI
به اشتراک بگذارید: