نمایان
analysis

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ

ﻓﻘﺪان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻻ در ﺳﺎزﻣﺎن

پراﮐﻨﺪه بودن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎزﻣﺎن

زﻣﺎن ﮔﯿﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ بر بودن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎ

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن رﺻﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوش،ﻣﺎﻟﯽ،ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮیع و آﺳﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﯾﮑﺎرﭼﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن

هوش کسب و کار (BI)، حل چالش‌ها

اگر سازمان شما با این دست چالش‌ها مواجه است، قطعا نیاز به سیستم هوش کسب و کار (هوش تجاری) دارید، درواقع سیستم های هوش کسب و کار سیستم‌هایی هستند که با استفاده از تجمیع وتحلیل داده های فرایندهای کلیدی سازمان اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران و صاحب نظران سازمان قرار می‌دهند تا بتوانند تصمیم‌های هوشمندانه‌تری اتخاذ نمایند. اگر شما فکر می‌کنید که در سازمان شما سیستم BI پیاده‌سازی شده است ولی همچنان این چالش‌ها وجود دارند. بدین معنی است که سیستم فعلی شما احتمالا رسالت خود را در BI انجام نداده است و در حد یک گزارش مانده است.

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی پیاده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 1. زمان‌بر بودن پیادهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ پروژه ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 2. ﻫﺰﯾﻨﻪ بر ﺷﺪن پروژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن پروژه و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ
 3. نبود شناخت کافی از ابزارها، مفاهیم، تکنولوژی و معماری‌ها
 4. پیچیدگی‌های فنی و تحلیلی معماری‌های تیم BI برای توسعه‌پذیر بودن سیستم
 5. ﻓﻘﺪان ﻣﺴﯿﺮ راه ﻣﺸﺨﺺ در پروژه
 6. ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻣﺎن بر ﺟﺬب و ﺗﺎیید ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن این ﺣﻮزه

نمایان، ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در پیادهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، گروه نمودار با بهره‌گیری از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زﺑﺪه ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ابزارﻫﺎی روز دﻧیا، در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻋﻠﻢ داده ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺮای ﻣﺪﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده است که در آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻟﺶهای پیادهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﮑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و راه ﺣﻞ آن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزه‌های ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوش، ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ، مالی، لجستیک، منابع انسانی و… از قبل بررسی شده و برای آنها تحلیل‌هایی آماده شده است.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻤﻮدار:

۱- ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت پراﮐﻨﺪه درون ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

۲- ﺷﻨﺎﺳﺎﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ برداده‌ها

۳- اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎران، وراﻧﮕﺮ، وﯾﮋن، روﯾﺎل، ﻣﺒﻨﺎ، ﺷﻤﺎران

۴- دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮑﺎن در ﻣﻮﺑﺎیل و وب

۵- اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮔﺰارش و داﺷﺒﻮرد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑسیار بالا

۶- پیاده‌سازی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺮیع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

۷- ﺗﻮﺳﻌﻪ پذیری ﭼﺎﺑﮏ و ﻣﺪاوم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧیازﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن

۸- اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر(و ﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی!!!) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ

۹- وﺟﻮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی آﻣﺎده برای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوش، ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و اﻧبار، ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

نمایان

سامانه هوش کسب وکار

تحلیل و پایش مداوم اطلاعات کلیدی کسب و کار

سامانه تحلیلی نمودار با هدف حل دغدغه‌ تحلیل اطلاعات در سازمان‌ها به وجود آمده است. لذا در این سامانه تلاش شده است تا تمام تحلیل‌های کلیدی در حوزه‌های مختلف لحاظ شود. نظیر بررسی رفتار مشتریان، تحلیل هزینه‌ها و بررسی فرصت‌های فروش، رصد پرداخت‌های مشتریان بهره‌وری سازمان و … بدیهی است مدیران مجموعه با پایش مداوم شاخص‌های کلیدی می‌توانند تصمیم‌های بهینه‌تری اتخاذ نمایند که به همین دلیل بهره‌وری سازمان زیاد می‌شود

نمایان مناسب چه شرکت هایی می‌باشد؟

 • شرکت های پخش و فروش
 • شرکت های بازرگانی
 • شرکت های هولدینگی و سرمایه گذاری
 • استارت آپ ها 
 • فروشگاهای اینترنتی
 • هر شرکتی که دغدغه تحلیل اطلاعات فرآیند های کلیدی دارد.

نمایان در دو نسخه چابک ( مناسب کسب و کار های کوچک ) رسا ( مناسب سازمان های بزرگ ) ارائه میگردد.

برای اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید تا مشاورین نمودار با شما تماس بگیرند

تماس با ما
به اشتراک بگذارید: